Hệ thống thành viên

STD&D là một công ty thành viên của nhóm các Công ty STD – được thành lập từ năm 1994, từ năm 2003 được tái cấu trúc thành nhóm các công ty STD