Tải tài liệu Vật liệu làm kín

Phớt dầu

O-ring và Vật liệu.

Phớt thủy lực